O problémech při studiu FŠ

Zůstalo sedm škol

Předně je třeba si uvědomit, že učení feng šuej nebylo ušito horkou jehlou, ale je výsledkem často celoživotní práce celé řady starověkých badatelů, filozofů, matematiků a dalších učenců, a to nikoliv za vlády jednoho vladaře, ale v průběhu několika tisíců let. Za kolébku feng šuej se považuje bývalá Říše středu (nynější Čína), kde podle dochovaných písemných zpráv vznikly klíčové systémy tohoto učení, jako je např. dokončení věšteckého systému I ťing za krále Wena (přes 3 000 let), Živlový pentagram (2 000 let) a mnohé další tradiční systémy.

Základem všech škol a systémů, kterých byla nakonec více než stovka ve všech provinciích říše, bylo soustavné a dlouhodobé sledování přírody, jejích dějů a zákonitostí, činnosti Slunce a Měsíce, krajinotvorných sil větru a vody (odtud vznikl i název Feng (vítr) a Šuej (voda), po staletí se opakujících časových cyklů, od našich pozemských, jako je 9letý, 20letý, 60letý cyklus, až po kosmické cykly např. galaktických roků a pochopení zákonitostí pohybu praenergie čchi. V běhu času se nakonec těchto více než sto škol zredukovalo na sedm různých škol, které požívají v různých částech světa větší nebo menší vážnost dodnes. Všechny tyto školy patří do učení feng šuej, přesto jsou úplně odlišné, vznikaly v jiném čase a v úplně jiných podmínkách, navíc byly vyvinuty pro různé účely, a proto není žádný důvod, proč by měly jejich výsledky být totožné. Stejně jako např. v matematice se dnes nikdo nediví, že se učí od základního stupně škol až po univerzity, a má tedy formy jednoduché i velmi složité, že v sobě zahrnuje celou řadu disciplín, a nikoho proto nepřekvapuje, že malá násobilka nestačí např. na výpočty drah kosmických těles po obloze.

Autoři přitáhnou stejné čtenáře

Stejné je to i s dnešními autory knih o feng šuej. Také oni čerpají své znalosti z jim dostupných zdrojů, a co je významné, sami se nacházejí na určitém stupni poznání, odkud k sobě přitáhnou čtenáře odpovídajícího stupně zralosti. Není divu, že největšímu zájmu se těší nejslabší knihy typu „100 rad pro zbohatnutí“ apod., neboť tyto jdou naproti zájmům a úrovni poznání milionů lidí zkomercionalizované, tzv. západní (euroamerické) civilizace. Naprostá většina knih na trhu obsahuje učení buď jedné, dvou nebo tří ze vzpomínaných sedmi škol, ostatní pomíjí, soustředí se pouze na vybrané kapitoly učení feng šuej a tyto ve zjednodušené podobě podává čtenářů. Tito potom při studiu rozličných publikací nacházejí postupně drobné střípky poznání a také někdy, bohužel, i značné rozpory mezi informacemi podávanými různými autory. To je dáno především vlastní úrovní konkrétného autora, stupněm jeho poznání, a dále tím, zda sám provozuje praxi opřenou o kvalitní vzdělání, dobrou intuici a zkušenosti, nebo třeba jen celé roky opisuje myšlenky jiných autorů.

Vážným zájemcům o studium feng šuej doporučuji obohacovat se z více zdrojů: přednášek, literatury, seminářů různých učitelů apod., ale především se učit ze své vlastní praxe, přitom neopomenout vnímat změny svého života i okolí. S patřičnou úctou a současně kriticky doporučuji přistupovat k radám a doporučením autorů, kteří si sami evidentně odporují nebo používají některé základní pilíře učení feng šuej nesprávně. Jedním z mnoha příkladů je systém osmi trigramů (patří do abecedy feng šuej), prezentovaný nejméně na dvou adresách českých firem na internetu tak, že místo osmi unikátních trigramů je jich unikátních jen sedm, jeden z trigramů se 2x opakuje jeden chybí zcela.

Zapojte i rozum

Na závěr ještě dvě rady. Teprve vlastní zkušenost , nabyté množství vědomostí během vlastní praxe, potřebná dávka intuice a v neposlední řadě i použití tzv. zdravého selského rozumu rozhodne o tom, který systém feng šuej je vhodný pro určitou životní situaci, harmonizaci daného prostoru a řešení problémů konkrétních osob v daném čase. Učení feng šuej není záležitostí na dva víkendy, za tu dobu lze získat jen základní orientaci v moři informací a systémů, přiblížit některé možnosti aplikace tohoto učení v běžném životě. Kdo však půjde dál a hlouběji, dočká se nejen prohlubování svých znalostí, ale časem i vlastní kvalitativní proměny.